Yu, Minghang, Yang Xiong, Pu Liang, Danying Chen, Yuting Zhang, Huan Liu, Yuanyuan Zhang, Xuesen Zhao, Ronghua Jin, and Xi Wang. 2024. “Validation of 12 Rapid Antigen Tests for the Detection of SARS-CoV-2”. Journal of Biological Methods 11 (1):e99010009. https://doi.org/10.14440/jbm.2024.409.