Articles

Development of an In Situ Hybridization Method for Detection of Akabane Virus

Nihat Toplu, Tuba Çiğdem Oğuzoğlu, Ayşe Nur Akkoç
Abstract 17 | HTML Downloads 2 PDF Downloads 28 | DOI https://doi.org/10.14440/jbm.2024.413

Validation of 12 Rapid Antigen Tests for the Detection of SARS-CoV-2

Minghang Yu, Yang Xiong, Pu Liang, Danying Chen, Yuting Zhang, Huan Liu, Yuanyuan Zhang, Xuesen Zhao, Ronghua Jin, Xi Wang
Abstract 17 | HTML Downloads 25 PDF Downloads 47 | DOI https://doi.org/10.14440/jbm.2024.409

Page e99010009